System Dozoru Elektronicznego

Przepisy ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm) regulują kwestię wykonania kary pozbawienia wolności z zastosowaniem dozoru elektronicznego (art. 43a – 43zae k.k.w.).  

Osobom spełniającym warunki formalne i zainteresowanym uzyskaniem zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego szczegółowych informacji udziela I Zespół  Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych Sądu Rejonowego w Ciechanowie ul. Mikołajczyka 5, 23 674 17 55.

Właściwym dla rozpoznania wniosków jest III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych Sądu Okręgowego w Płocku.

W załączeniu wzór wniosku skazanego i oświadczenie osób wspólnie z nim zamieszkałych.

Informacja dla skazanych na karę do 1 roku pozbawienia wolności